Menu

Fra de gamle protokoller

Det efterfølgende er afskrift, citater og uddrag fra protokollerne som starter d. 6-6-1958 Beklageligvis findes der ikke protokoller fra klubbens start og frem til 1958.De er desværre gået tabt ved en ildebrand.

Der afholdes indtil 1967 generalforsamling 2 gange om året, hvor halvdelen af bestyrelsen blev udskiftet om foråret, den anden halvdel blev udskiftet om efteråret.

Bestyrelsesmøde afholdt på kroen d. 6-6 1958: Formanden indledte mødet med at byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Som regnskabsfører valgtes Harald Jeppesen og som kasserer ved foreningens fester valgtes Emanuel Lauersen. Bestyrelsen enedes om at anskaffe en opkræver til at kræve den aktive kontingent op. Underskrevet af. Karl Vogt, Frode Thomsen, Villy Sørensen, Ernst Thestrup, Børge Andersen, E. Andersen, Robert Hansen, Emanuel Laursen og Harald Jeppesen.

Generalforsamling d. 12-11-1958: Formanden aflagde beretning hvor han fremhævede at mellemrækkeholdet i håndbold var rykket op i serie 1. Kasserers regnskab viste en indtægt på 11.926,60 kr. og en udgift på 10.243,60 kr. klubbens kassebeholdning er 1716,50 kr.Der var valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, valg til fodboldudvalget og valg til håndboldudvalget.I håndbolden var mellemrækkepigerne rykket op i mesterrækken og var blevet nr. 2 om danmarksmesterskabet, A-række pigerne var rykket op i mellemrækken.Forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse gående ud på at aktive medlemmer skulle betale 3 kr. i 8 måneder og 2 kr. i 4 måneder og så have fri rejse. forslaget vedtaget med 14 stemmer mod 1. Ewald Mortensen (nyvalgt bestyrelsesmedlem) kom med forslag om at starte en tilskuerklub, hvilket vandt stor tilslutning.

Bestyrelsesmøde d. 2-2-59: Bestyrelsen var enig om at give Flemming Rosenvinge karantæne fra idrætsforeningen for stedse, samtidig får Knud Erik Larsen karantæne i et halv år.

Generalforsamling d. 22-5-59: Serie 1. har 4 point og ligger i bunden, A-holdet har 8 point og ligger som nr. 4B-holdet er trukket p.g.a. spillermangel.Aron Christensen oplyste at der betales for meget i dommerhonorar, mente at man skulle tage dommere andre steder fra end Skive, hvis De ikke vil dømme for den pris som De kan tilkomme.

Bestyrelsesmøde i klubhuset d. 26-05-59: Formanden Ewald Mortensen oplyste at man havde haft besøg af politiet ang. ballerne på Højslev kro. En del af medlemmerne, specielt de udenbys blev slettet, og i betragtning af den gode orden i de øvrige papirer frafaldt man en evt. påtænkt bøde.

Bestyrelsesmøde d. 04-07-1966: På bestyrelsesmødet blev drøftet 50 år jubilæum ,det blev vedtaget at afholde jubilæumsfest lørdag d. 19-11-1966. Bestyrelsen var på dette tidspunktEllen Margrethe Jensen, Søren Markussen, Peder Pedersen, Evald Mortensen,Hans Ladefoged, Robert Hansen og Henning Christensen.

Generalforsamling d. 01-11-1966 Håndbold: damerne i Jyllandsserien blev nr. 3 herrerne i serie 1 var rykket ned i serie 2 Fodbold : Serie 2 var blevet nr. 2, serie 3 nr. 8 og serie 4 blev nr.12 og dermed rykket ned. Evald Mortensen kom med forslag om at der kun skulle afholdes generalforsamling 1 gang årlig, forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for og 6 stemmer mod.

Generalforsamling d. 08-05-1967: Afstemning om lovændring for at generalforsamlingen kun skulle afholdes 1 gang årligt med afholdelse senest i december måned, forslaget blev enstemmigt vedtaget.Kontingentforhøjelse senior skal nu betale 10. kr. og dem som går i skole 5 kr. pr. mdr.Støttemedlemmer som har børn som dyrker idræt skal betale 6 kr. og dem som ikke har børn der dyrker idræt, skal betale 3 kr. pr. mdr.

Generalforsamling d. 07-12-1967: Den hidtil største sportslige sæson for H.I.F serie 2 holdet blev nr. 1 og rykkede op i serie 1 Henning Jeppesen ville gerne have flere bolde og nogle flere brædder til træningen, bestyrelsen lovede at overveje dette spørgsmål.

Bestyrelsesmøde d. 21-04-1970: Hovedemnet på mødet var spørgsmålet om at sammenlægge håndboldsafdelingerne i Højslev og Nr. Søby .Der blev aftalt møde mellem de 2 klubber på Bentas Cafeteria. Nr. Søby var meget interesseret i sammenslutningen. På samme møde blev der drøftet et eventuelt samarbejde mellem de 2 klubber om at starte med et hal projekt.Dernæst blev der drøftet nyt klubhusbyggeri som skal være klubbens næste store opgave, og det skulle gå stærkt da det nuværende klubhus har været for lille de senere år.

Bestyrelsesmøde d. 01-06-1970: Der blev oplyst, at første møde mellem de 2 klubber om sammenlægningen havde været den 30 april, hvor man enedes om at sammenlægge de 2 håndboldafdelinger, forudsat at det blev godkendt på de 2 foreningers ekstraordinære generalforsamlinger. Der skulle så startes med indendørs håndbold til vinter og udendørs fra foråret 1971. Man enedes om at det materiale der var i de 2 klubber skulle indgå i det nye samarbejde.Til at varetage Højslevs interesser i den nye håndboldafdeling blev Oluf Nielsen og Jan Laursen valgt ind i udvalget. På mødet blev også ned sat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge behovet og muligheden for en hal. I denne arbejdsgruppe var fra Højslev Henning Hansen og Poul Nørgård, fra Nr. Søby var Aage Nielsen og Ewald Frandsen.

Generalforsamling d. 23-11-1970: Her blev oplyst 1 holdets pæne placering som nr. 3 i serie 1 var foreningens hidtil bedste placering. Regnskabet en balance på kr. 61321,06 og at der i årets løb var fremkommet et underskud på kr. 2795,51 hvorefter foreningens beholdning er på kr. 583,31 Ang. sammenslutningen af håndboldafdelingen med Nr. Søby var der skriftlig afstemning, hvilket gav til resultat at 16 stemte for og 6 stemte imod.Formanden ville absolut ikke fortsætte, efter skriftlig afstemning blev Vagn Kølsen valgt til formand.

Bestyrelsesmøde d. 19-06-1971: Hal udvalget har påtænkt en sommerfest i august , med støtte af Borgerforeningen og Søby ungdomsforening samt Højslev idrætsforening, der skal afholdes et orienterende møde på Bentas Cafeteria d. 22 juni.

Bestyrelsesmøde d. 31-08-1971:Byfesten blev afholdt fra d. 12-08 til 15-08.Det blev en økonomisk succes, så nu har hal udvalget noget at arbejde videre med.Det er meningen at byfesten skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

Bestyrelsesmødet d. 5-10-1971:Hvis der kan skaffes ledere til motionsgymnastik for damer, afholdes gymnastik hver torsdag i vinter, indmeldes gebyr kr. 25.- pr. ansigt

På bestyrelsesmødet d. 18-11 oplyses der at 24 gymnaster er i fuld gang hver torsdag aften.

Generalforsamling d. 24-11-1971 i fagforenings huset: Her blev oplyst at foreningens baller var ophørt. Endvidere blev det oplyst at Skive Kommune havde lavet en ordning med et tilskud på kr. 25 .- til alle aktive medlemmer, til fordel for foreningen. I sodavandssalg var der indkommet kr. 1000.

Generalforsamling d. 22-11-1972 i fagforenings huset: Sven Åge Sørensen redegjorde for hal udvalgets arbejde og bebrejdede Skive Kommune for deres behandling af sagen, først lover man at ordne grunden, så udskyder man det på ubestemt tid, da byggemodningsomkostningerne løber op i 200.000 kr. mod tidligere anslået 60.000 kr. hal udvalget var økonomisk klar til at startei foråret med færdiggørelse i 1973, men det strander på grønt lys fra Skive kommune. Indsamling til hallen var påtænkt her til vinter.Opfordrede de 2 tilstedeværende journalister til at give sagen et ordentlig spark i avisen.Hal udvalget har det indtryk at Skive Kommune ikke er meget interesseret i at der kom en hal i Højslev og Nr. Søby området. Klubbens serie 1 må desværre rykke ned i serie 2.

Ekstraordinær generalforsamling d. 3-4 1973: Der mødte 21 medlemmer som fik forelagt vedtægter for Søby-Højslev hallen, vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.K lubben starter sæsonen 1975 med 4 senior hold serie 2, serie 4, serie 5 og serie 6.

Bestyrelsesmøde d. 14-08-1975: Enighed om gave til den nye Søby – Højslev hal som er navneskilt på gavl mod Stoholmvej.Tilmelding til badminton er i år sammen med Nr. Søby idrætsforening. Evald Mortensen kom med forslag om at starte præmiewhist op , der var enighed om at starte op til efteråret sammen med Nr. Søby I.f.

Første bestyrelsesmøde i den nye Søby – Højslev hal afholdtes tirsdag den 25 -11- 1975

Ved klubbens 60 års jubilæum i 1976 blev der udnævnt 2 æresmedlemmer Ingvar Andersen og Christian Nørskov.Klubben fik også nyt klubmærke.

Generalforsamling i Søby – Højslev hallen d. 30-11-1976 Serie 2 rykket op i serie 1, serie serie 6 op i serie 5, serie 5 ned i serie 6.

På bestyrelsesmødet den 03-03-1977 blev der fastsat entré til serie 1, 6 kr. for voksne og 2 kr. for børn til serie 4, 4 kr. for voksne børn gratis.

Den 14 -06 -1977 spiller vi landspokal kamp mod Viborg FF.

Generalforsamling I Søby – Højslev hallen d. 29-11-1977: Serie 1 holdet rykkede op i Jyllandsserien serie 4, 5 og 6 forblev i deres rækker. Foreningens formue er på 33.074,80 kr.Der blev diskuteret klubhus på de nye baner som skal ligge i Nr. Søby Der vil blive afholdt indefodbold for klubbens egne medlemmer i hallen d. 18 december.

Generalforsamling i Søby – Højslev hallen d. 27-11-1980: Ikke den bedste sæson vi har haft en spillerafgang på 31 har haft 3 udvisninger 20 advarsler hvoraf de 3 også gav udvisninger. Regnskabet gav et underskud på kr. 17.026,02 så formuen er på kr. 31.580,12. Jyllandsserieholdet rykkede ned i serie 1. Hvis klubhuset er færdigt på det nye anlæg må vi spille på banerne fra 1 april 1981.

Generalforsamling I Søby – Højslev hallen d. 24-11-1981: Klubbens 1 hold i serie 1 må desværre ned i serie 2 og en nedgang af aktive medlemmer fra 111 til 103. Salling Bank sponsorerer 1 holdet, 2 holdet er uden sponsor medens 3 holdet sponsoreres af Højslev radio.Det nye anlæg er endnu ikke færdiggjort. Udgifterne var igen større end indtægterne så der fremkom et underskud på kr. 22.444,13 så formuen er kun på kr. 8580,89. Der blev forespurgt om damefodbold i klubben , men da tilmeldingsfristen var overskredet, kunne det først komme på tale i 1982.

Bestyrelsesmøde 13-01-1982: Iflg. kommunen er lysanlægget færdigt d. 23-01 og der vil blive sat tavle op i klubhuset til banefordeling, der er ansøgt kommunen om hegn omkring banen. Er inviteret til SIF´s 10 år jubilæum d. 2-2-1982.

Bestyrelsesmøde i vores nye klubhus d. 28-2-1982: Reception finder sted d. 28-03 1982 indbydelse sendes ud til lokale klubber. Receptionsudskænkning Portvin, Sherry, øl, sodavand, cigar, cigaretter og småkager. I forbindelse med indvielse af klubhuset, har klubben fået en bankbog på 6000.- kr. af byens handlende m.m., pengene skal gå til et stadion ur.

Møde med Nr. Søby IF d. 08-11-1982. Nr. Søby IF havde indkaldt til mødet hvor man ville drøfte navnet “Højslev Stadion”.Nr. Søby IF var utilfreds med navnet, mente ikke at man kunne kalde det Højslev stadion når det lå i Nr. Søby. De fremmødte fra H.I.F oplyste at Skive kommune havde udtalt at der ingen hindring var, for at det gamle skilt kunne sættes op, og Skive Kommune havde leveret stolper til skiltet. Mente derfor at navnet ikke kunne ændres. Emnet taget op i bestyrelsen, og skal meddeles Nr. Søby en uge efter generalforsamlingen.

Efter en ekstraordinær generalforsamling d. 09-12-1982 blev der valgt ny formand og på efterfølgende bestyrelsesmøde d. 12-12-82 var der enighed om at kontakte Nr. Søby IF som lovet, og forelægge dem H.I.F´s holdning , at skiltet bliver hængende. Stadion ur er bestilt og sættes op inden turneringsstart i 1983.

Bestyrelsesmøde d. 29-09-83: På mødet blev der beslutte, at man til afslutningsfesten d. 29-10-83 vil udnævne Robert Hansen til æresmedlem.

Bestyrelsesmøde d. 17-10-83: Uenighed i bestyrelsen om udsendte invitationer til 2 personer Roger Pedersen og Henning Christensen. Formanden Poul Harder havde inviteret de 2 personer i den tro at det var en forglemmelse, da de havde sørget for trøjer, sætte hold, betale dommerhonorar for serie 6 i lighed med andre holdledere. Emnet kom til afstemning i bestyrelsen et medlem Per Christensen var inhabil og deltog ikke i afstemningen som blev 3 for og 3 imod, formandens konklusion var at det var et mistillids votum til ham. Mødet hævet.

På næste bestyrelsesmøde 20-10-83 var emnet igen oppe at vende , formanden mente at de som stemte imod skulle vurdere endnu engang, han mente at det ikke var nedstemt da afstemningen var lige, i så fald ville man stå uden formand, for nu ville han ikke mere, da det ikke var første gang at han måtte se noget vraget. Man blev enig om, at det ikke var nedstemt, så indbydelsen stod ved magt, og formanden var lettet over at man trods alt kunne blive enige om noget.

Generalforsamling d. 24-11-1983: Klubbens første hold rykkede igen op i serie 1.Sagen om “Højslev skiltet” som Nr. Søby IF var utilfreds med, er nu endelig afdebatteret ved skrivelse til kommunen d. 28-01-83, og blev afsluttet d. 24-02-83 med brev fra kommunen med opsætning af skilt som henviste til “Fælles-sportsarealer”, efter dette har der ikke været nogen uenighed. Regnskabet udviste et underskud på kr. 8836,42 Klubbens formue er på kr. 3872,54. Boldudvalget blev nedlagt: Der blev vedtaget at nedsætte et lovudvalg til ændring af vedtægterne ,der skulle bl.a. tilføjes et punkt som hedder: Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Luk