Menu

Klubbens vedtægter

§ 1 FORENINGENS NAVN:

Foreningens navn er Højslev Station Idrætsforening.

§ 2 FORENINGENS HJEMSTED:

Foreningen er hjemmehørende i Højslev Stationsby i Skive Kommune.

§ 3 FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er at give områdets befolkning muligheder for at dyrke idræt, motion og social samvær.

§ 4 MEDLEMSKAB:

4.1 Som medlem kan optages enhver, der vil arbejde for foreningens formål jfr. § 3
4.2 Medlemmer er personer der betaler kontingent, er støttemedlem,udvalgsmedlem træner eller målaktionær. Medlemmer er desuden forældre med et barn under 16 år, som har betalt kontigent. Flere medlemmer pr. husstand under 16 år giver kun 1 stemme.

§ 5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i mindst et af egnens blade og ved interne opslag.
5.2 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Beretning fra alle udvalg

5. Indkomne forslag

6.

6.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.2 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af kamparrangør

8.

8.1 Valg af revisor

8.2 Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt

5.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
5.4 En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig anmodning herom vedlagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødes indkaldes med 2 ugers varsel vedlagt dagsorden. Indkaldelsen annonceres i mindst et af egnens blade og ved interne opslag.

§ 7 AFSTEMNING:

7.1 Alle medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret på generalforsamlingen. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
7.2 Kun fremmødte har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
7.3 Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.
7.4 Skriftlig afstemning skal foregå såfremt blot et medlem kræver det.
7.5 Ændringsforslag kan fremsættes til afstemning på generalforsamlingen.
7.6 Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet “Eventuelt” § 5.2.12.

§ 8 VALG:

8.1 Valgbar til bestyrelse er alle medlemmer der er fyldt 18 år.
8.2 Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
8.3 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog kan kasserer vælges uden for bestyrelsen.
8.4 Ungdomsudvalget består af mindst 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 2 af de fire medlemmer skal vælges blandt bestyrelsens 7 medlemmer.
8.5 Der vælges hvert år 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
8.6 Ved afgang i utide indkaldes de respektive suppleanter. Suppleanter, der indtræder i bestyrelse og ungdomsudvalg følger den afgående medlems valgperiode.

§ 9 BESTYRELSE:

9.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin dagsorden. Bestyrelsesmøde indvarsles af formanden, eller når det kræves af et flertal i bestyrelsen.
9.2 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et medlem kræve skriftlig afstemning. Hvis der er stemmelighed tæller formandens stemme eller næstformandens stemme dobbelt.

§ 10 ØVRIGE UDVALG:

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til særlige opgaver. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

§ 11 MEDLEMSPLIGTER:

Foreningens medlemmer er underkastet foreningens love, retningslinjer og bestemmelser.

§ 12 KONTINGENT:

12.1 Kontingenter i fodboldafdelingen fastsættes af bestyrelsen.
12.2 Kontingenter til klubbens øvrige aktiviteter, fastsættes af bestyrelsen.

§ 13 UDMELDELSE:

Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelse, kassereren eller udvalgsformanden. Udmeldelse træder i kraft ved modtagelse af en bekræftelse herfra. Ved eventuel kontingentrestance skal kassereren tilbageholde spillertilladelse.

§ 14 EKSKLUSION:

Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel eksludere medlemmer, der ikke overholder foreningens love, bestemmelser og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

15.1 Forslag til ændringer af lovene, kan stilles af såvel bestyrelse, som øvrige medlemmer.
15.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16 TEGNINGSRET:

16.1 Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræves for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.
16.2 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

§ 17 SPONSORSTØTTE:

Sponsorstøtte og bidrag fra frivillige skal udelukkende anvendes til idrætslige formål i foreningen.

§ 18 FORENINGENS OPLØSNING:

18.1 Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ophævelse sker ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
18.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. pengemidler og andre ejendele overgå til andre idræts- eller fritidsorganisationer i lokalområdet.
18.3 Den afgåede bestyrelse har pligt til, at medvirke til afviklingen af foreningen.

Således fremlagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. november 1999 og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. december 1999. Ændringen i § 8.5 vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. november 2005. Ændringen i § 5 og § 8 fremlagt vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. november 2007. Ændringer i § 4, § 5,§ 8 og § 12 er fremlagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. november 2010. Ændringer i § 8 er fremlagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. november 2013. Ændringer i § 8 fremlagt vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. november 2014. Ændringer i § 8 fremlagt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. November 2015

Højslev d. 26. november 2015

Luk